Výzva na predkladanie žiadostí v rámci schémy grantov pre doktorandov SAV v r. 2019

Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí dňa 9. 5. 2019 schválilo vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí v rámci schémy grantov pre doktorandov SAV v roku 2019.

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 1. 6. 2019
  • Konečný termín na podávanie žiadostí: 31. 8. 2019
  • Termín výsledkov hodnotenia žiadostí: december 2019
  • Trvanie realizácie projektov: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Program grantov pre doktorandov SAV je aktivitou Slovenskej akadémie vied so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelený celok v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka.

Kritéria oprávnenosti

Žiadosť o grant si môže podať každý študent dennej formy doktorandského štúdia, ktorý v celom kalendárnom roku (1. 1. – 31. 12.) nasledujúcom po roku vyhlásenia výzvy je riadnym študentom doktorandského študijného programu v štandardnej dĺžke štúdia, pričom toto štúdium realizuje v rámci organizácie SAV ako externej vzdelávacej inštitúcie. Žiadosť o grant podáva študent ako samostatný riešiteľ; riešiteľské kolektívy nie sú oprávnené žiadosť podať.

Podávanie žiadostí

Žiadosti o grant sa podávajú cez elektronický systém, do ktorého je prístup cez webové sídlo programu www.doktogrant.sav.sk. Príslušnými osobami (žiadateľ, jeho školiteľ, riaditeľ organizácie) podpísaná papierová verzia žiadosti sa zasiela poštou na adresu:

Úrad Slovenskej akadémie vied - Odbor vedy a výskumu
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Obálku je potrebné označiť heslom: „Granty pre doktorandov SAV“. Papierovú verziu je potrebné odoslať do 3 pracovných dní od podania elektronickej žiadosti. Pre posúdenie dodržania termínu je rozhodujúci odtlačok pečiatky na obálke.

Pre posúdenie dátumu podania žiadosti je rozhodujúci dátum jej elektronického podania. Viac informácií o štruktúre žiadosti a jej podávaní je možné nájsť v Štatúte programu grantov pre doktorandov SAV (ďalej len „Štatút“) a Príručke pre žiadateľa.

Hodnotenie žiadostí

Po konečnom termíne na podávanie žiadostí pracovníci odboru vyhodnotia splnenie formálnych požiadaviek, ako sú špecifikované v čl.IV, ods. 2 Štatútu. Tie žiadosti, ktoré uvedené požiadavky nesplnia, nebudú ďalej hodnotené. Žiadosti, ktoré postúpia do druhého kola hodnotenia, budú posudzované príslušným členom hodnotiacej komisie, do odborného zamerania ktorého daná prihláška spadá. V odôvodnených prípadoch môže byť žiadosť hodnotená externým hodnotiteľom. Hodnotiaca komisia následne navrhne zaradenie žiadostí do kategórií, pričom o návrhu rozhoduje Predsedníctvo SAV. O výsledku budú žiadatelia a príslušné organizácie informovaní. Podrobnejšie informácie o hodnotení žiadostí a hodnotiacej komisii je možné nájsť v Štatúte programu a Štatúte hodnotiacej komisie.

Financovanie grantov

Výška grantov je 2000 Eur pre žiadosti zaradené do kategórie A alebo 1000 Eur pre žiadosti zaradené do kategórie B. Finančné prostriedky grantu je možné využiť na tovary, služby, cestovné a konferenčné výdavky, výdavky súvisiace s publikovaním výsledkov, príp. strojový čas. Všetky výdavky musia súvisieť s projektom financovaným z grantu. Cestovné výdavky súvisiace s účasťou na konferencii budú hodnotené ako oprávnené do výšky 50% zo sumy grantu. Cestovné výdavky súvisiace so zberom experimentálneho materiálu alebo vzoriek, návštevami archívov, návštevami spolupracujúcich pracovísk kvôli výmene skúseností, príp. kvôli realizácii experimentu môžu byť, v prípade riadneho odôvodnenia v žiadosti, uznateľné až do výšky 100% zo sumy grantu.

Realizácia projektov

Držiteľ grantu realizuje projekt v priebehu jedného kalendárneho roka, a to v organizácii, ktorá je jeho školiacim pracoviskom. V inej organizácii je oprávnený realizovať projekt maximálne v rozsahu 3 mesiacov. Projekt financovaný z grantu musí tematicky súvisieť s projektom riešeným držiteľom grantu počas doktorandského štúdia, pričom tvorí ucelený celok, ktorého výsledok je možné vyhodnotiť v rámci záverečnej správy z projektu. Tú podáva držiteľ grantu vždy do 31. 1. kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení projektu. V prípade, že tento deň pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

Kontakty

  +421 2 575 10 220
  doktogrant@savba.sk

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Odkazy

Na stiahnutie